Program profilaktyczno-wychowawczy – Przedszkole

1. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Program profilaktyczny został stworzony z myślą o dziecku i obejmuje jego wszechstronny rozwój. Ma na celu kształtowanie sfery emocjonalnej, fizycznej, a także duchowej wychowanka. W swoich założeniach ma chronić dziecko przed zakłóceniami rozwojowymi oraz ukierunkować je ku coraz lepszej współpracy z otoczeniem. Istotnym jego elementem są również zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach oraz budowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i samopoczucie.

Program profilaktyczny powinien być stosowany przez nauczycieli w porozumieniu z rodzicami dziecka, aby spójnie realizować jego treści. Zobowiązani są do tego również inni pracownicy przedszkola.

2. CELE PROGRAMU:

Do celów programu profilaktycznego zalicza się wyrabianie umiejętności dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi, podniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia i działań mających na celu zapobieganie zachowaniom problemowym oraz udzielanie wszechstronnej pomocy i wspieranie procesu wychowawczego dzieci. Zawiera się w tym:

 • wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zachowanie;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny;
 • umożliwianie dziecku spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej, wspieranie jego sprawności fizycznej;
 • rozpoznawanie oznak stresu i radzenia sobie z nim;
 • kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła;
 • wczesne rozpoznawanie dzieci w różnymi dysfunkcjami w zachowaniu;
 • przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy;
 • tworzenie atmosfery przyjaznej dziecku;
 • ukazywanie wartości płynących z przyjaźni i koleżeństwa;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • nauka i ćwiczenie postaw asertywnych.

 

3. BLOKI TEMATYCZNE:

Oto ja!

 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji i uczuć oraz rozwijanie umiejętności radzeniasobie z nimi; kontrolowanie swoich zachowań.
 • Rozwijanie empatii u dziecka.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w różnych sytuacjach życiowych
 • Kształtowanie nawyku zwracania się o pomoc w sytuacjach problemowych
 • Unikanie zachowań agresywnych oraz sytuacji konfliktowych.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się z innymi.
 • Kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyborów i podejmowania decyzji.
 • Kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych w stosunkach z innymi.
 • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, docenianie jego postępów i udzielanie wsparcia jeśli wystąpią trudności.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się w grupie i społeczeństwie.
 • Stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i dzieckiem.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz ukazywanie korzyści z tego płynących.

Dbam o bezpieczeństwo

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola: ostrożne uważne poruszanie się po sali i innych pomieszczeniach przedszkolnych, nie oddalanie się samowolnie z placu zabaw lub budynku przedszkolnego, przestrzeganie ustalonych zasad z korzystania z różnych przyborów i narzędzi.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za wspólne dobro, umiejętne korzystanie ze sprzętów przedszkolnych.
 • Bezwględne słuchanie nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i oceny sytuacji, w której dziecko się znajduje.
 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez praktyczne wdrażanie ich do rozumienia i przestrzegania jego zasad.
 • Wprowadzenie zasad pieszego ruchu drogowego: poznanie zasad pieszego poruszania się w mieście i poza miastem,  zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi, dotyczącymi ruchu pieszego.
 • Zapoznanie z najważniejszymi numerami telefonów: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do nieznajomych.

Dbam o zdrowie

 • Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
 • Przestrzeganie zasad higieny osobistej:
  • mycie rąk przed posiłkami, po wyjściu z toalety, po przyjściu z podwórka,
  • używanie własnych przedmiotów osobistych (szczoteczka, kubeczek, sztućce),
  • dbanie o zęby – systematyczne mycie zębów,
  • systematyczne sprawdzanie czystości osobistej,
  • dbanie o schludny wygląd.
 • Promowanie zdrowego odżywiania:
  • ograniczenie spożycia słodyczy i czekolady pod jej rozmaitymi postaciami,
  • zachęcanie do codziennego spożywania świeżych warzyw i owoców,
  • zachęcanie dzieci do jedzenia nowych, nieznanych potraw, przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych dań.
 • Unikanie hałasu i rozwijanie umiejętności zachowania i pilnowania ciszy w swoim otoczeniu.
 • Poznawanie metod wyciszania się i odpoczynku.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych, uświadamianie potrzeby segregowania odpadów, oszczędzania energii, wody oraz dbania o środowisko.
 • Umiejętne dobieranie elementów ubioru do pogody panującej na zewnątrz (czapka, szalik, rękawiczki, kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy itp).
 • Ochrona przeciwsłoneczna (używanie kremów przeciwsłonecznych z filtrem, noszenie czapek z daszkiem, unikanie przebywania na otwartym słońcu).
 • Kształtowanie odpowiedzialnej postawy za swoje zdrowie (np. unikanie przeciągów, zakrywanie buzi podczas kichania itp.).

Jestem aktywny!

 • Zachęcanie do częstego przebywania na powietrzu o każdej porze roku (marsze, biegi, gry i zabawy) z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie potrzeby ruchu jako najważniejszego czynnika stymulującego rozwój
 • Wzmacnianie wytrwałości fizycznej dziecka, rozwijanie koordynacji ruchowej– zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem.
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, a przez to rozwijanie jego sprawności fizycznej.

4. METODY I FORMY PRACY:

Metody pracy:

 • metody podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem
 • metody problemowe: gry dydaktyczne
 • metody aktywizujące: drama, wystawa (ekspozycja), pokaz
 • metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,
 • zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach,
 • spacery i wycieczki,
 • udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim
 • czynności samoobsługowe dzieci oraz praca użyteczna,

 

5. EWALUACJA PROGRAMU

Program profilaktyczny powinien być regularnie sprawdzany pod kątem jego przydatności i skuteczności. Należy oceniać jego wartość oraz na bieżąco monitorować na radach pedagogicznych po każdym trymestrze. 

1. Cele ewaluacji:

 1. dostosowanie doboru i zakresu treści programowych do potrzeb dzieci, możliwości realizatorów programu i uwarunkowań przedszkola,
 2. określenie skuteczności programu,
 3. określenie wpływu przedszkolnego programu profilaktyki na doskonalenie jakości pracy przedszkola.

2.Problematyka badawcza:

 1. ak dobrano treści programowe w odniesieniu do potrzeb dzieci, możliwości realizatorów programu i warunków przedszkola?
 2. Co można poddać modyfikacji w zakresie treści programowych, lub innych składników programu?
 3. W jakich warunkach program jest realizowany?
 4. Jakie są efekty programu?
 5. Jak program profilaktyki przedszkola wpływa na jakość pracy wychowawczo– dydaktycznej nauczycieli i efekty pracy dzieci?

3.Kryteria ewaluacji:

 1. trafność doboru treści programowych,
 2. otwartość treści programowych, podatność ich na modyfikację,
 3. dostosowanie do realiów przedszkola,
 4. spójność wewnętrzna programu,
 5. efektywność programu,
 6. przydatność programu,
 7. rzetelność realizatorów programu,
 8. współdziałanie wszystkich podmiotów,
 9. powszechność oddziaływań,
 10. skuteczność oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych nauczycieli ze względu na efekty programu profilaktyki.

4. Metody zbierania danych:

 • Obserwacja, analiza dokumentów dyskusje, wymiana opinii na spotkaniach Rady Pedagogicznej