Program profilaktyczno-wychowawczy – Szkoła

Program profilaktyczno-wychowawczy – Szkoła

Program profilaktyczno – wychowawczy

 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa Anglojęzyczna

Poznań British International School (PBIS)

   

 1. Wstęp 

Głównym założeniem Prywatnej Szkoły Podstawowej Anglojęzycznej PBIS w Poznaniu jest stwarzanie naszym uczniom ciekawego, troskliwego i intelektualnie stymulującego środowiska pedagogiczno – wychowawczego.

Pragniemy zaspokoić indywidualne potrzeby edukacyjne i społeczne naszych dzieci tak, aby osiągały one najwyższe standardy akademickie.

Nasza szkoła tworzy społeczność, w której dzieci są zachęcane poprzez dobre wzorce, do troski o siebie samych i o innych.

Jako placówka międzynarodowa, której uczniowie różnią się kolorem skóry, pochodzeniem i wyznaniem, pragniemy zaszczepić w naszych podopiecznych poczucie kulturowej wspólnoty na wszystkich poziomach kształcenia.

Szkoła stawia sobie za zadanie stworzenie ciepłej, troskliwej i stymulującej atmosfery w klasach, stąd też uczniowie od najmłodszych lat uczeni są niezależności pozbawionej egoizmu oraz otwartości na drugiego człowieka.

 

 1. Podstawy teoretyczne 

Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką.

Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Jest to faza rozwoju, w czasie której dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian w osobowości człowieka. Fazę tę najczęściej charakteryzuje brak integracji. Dlatego jest to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie działań ryzykownych.

Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji zaburzających prawidłowy rozwój. Należą do nich:

Środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące dane wzorce zachowań.

Modelowanie takich zachowań w domu i w szkole.

Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne.

Słabe wyniki w nauce.

Brak celów życiowych.

Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych.

Wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych.

Pandemia Covid-19 w Polsce i na świecie [od 03.2020 r.]

 

 1. Określenie podmiotu działań.

Szkolny program profilaktyczno – wychowawczy przeznaczony jest głównie dla wszystkich uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Anglojęzycznej PBIS, ale również uwzględnia całą społeczność szkolną (rodziców, nauczycieli, dyrekcję, pracowników obsługi).

 

 1. Założenia programu.

Zakłada się, że cele szkoły będą realizowane, przestrzegane i poszanowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

Nauczyciele ze swojej strony zobowiązani są do kształtowania właściwej postawy moralnej podopiecznych. Głównym narzędziem pracy stanie się obrazowanie i przedstawianie uczniom właściwej postawy i zachowania na przykładzie życia codziennego szkoły i jej uczniów. Powinni oni również prowadzić zajęcia mające na celu ukazanie uczniom, w jaki sposób należy szanować pracę własną i innych, a przy tym stosować się do dyscypliny pracy. Od pedagogów oczekuje się wszechstronnego poznania osobowości i zainteresowań uczniów w celu udzielenia mu pomocy, a ponadto rozwijania i kierowania jego umiejętności tak, aby talenty i zdolności ucznia nie zostały zaniedbane.

Ważnym punktem w programie wychowania uczniów jest diagnozowanie przez nauczyciela niepowodzeń ucznia, dociekanie przyczyn tych problemów w nauce oraz eliminowanie ich.

Od każdego pedagoga wymaga się obiektywnego i bezstronnego podejścia do uczniów wyrażającego się w poszanowaniu jego praw, odmienności kulturowej i wyznania oraz pod względem oceniania jego pracy w szkole i starań.

Od uczniów szkoły oczekuje się iż będą oni utożsamiać się z celami szkoły poprzez ich respektowanie, szanowanie i podporządkowanie się im.

Jedną z głównych zasad wychowawczych, której uczniowie muszą przestrzegać jest wyraz tolerancji i poszanowania praw drugiego człowieka zważając na fakt iż uczniowie reprezentują różne kultury. Oczekuje się od nich, że będą służyli pomocą każdemu innemu członkowi szkolnej społeczności w razie takiej potrzeby. Ponadto uczeń musi zdawać sobie sprawę, że jego zachowanie i postawa jest wizytówką dla jego szkoły i świadczy nie tylko o jego kulturze osobistej oraz wychowaniu.

Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania praw ustanowionych w szkole i do spełnienia obowiązku szkolnego sumiennie oraz popierania tego obowiązku systematyczną pracą, uczącą go dyscypliny i przynoszącą efekty w postaci wiedzy.

Organy szkoły zobowiązane są do zapewnienia uczniowi jak najlepszych środków do nauki i przysposobienia wiedzy oraz do przygotowania go do życia poza szkołą, w którym borykać się on będzie z różnymi problemami i często narażany na wpływ świata zewnętrznego. Dotyczy to także promowania profilaktyki zdrowotnej, włączając wprowadzenie „Procedury bezpieczeństwa w Poznań British International School od września 2021 r.“, w związku z występującymi w wielu krajach świata, w tym Polsce, zachorowaniami na chorobę Covid-19 wywoływaną zakażeniem ludzkim koronawirusem SARS-CoV-2 [Załącznik 1]. Wobec tego faktu rola wychowawcza szkoły polega również na przygotowaniu uczniów do podejmowania rozsądnych decyzji, do nie ulegania negatywnym wpływom takim jak przemoc, agresja, narkomania, alkoholizm, nietolerancja i rasizm oraz do postępowania zgodnego z zaleceniami Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z zachorowaniami na chorobę COVID-19 [Załącznik 1, Procedura Bezpieczeństwa PBIS od 1.09.2021 r.].

Szkoła jako instytucja zapewnia uczniom wyrażanie własnych poglądów i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych.

 

 1. Cele i zadania działań profilaktyczno – wychowawczych.

Cele programu szkoły wynikają ze szkolnego programu wychowania oraz  z zebranych informacji – diagnozy środowiska (obserwacja, wywiad, ankieta).

Ze względu na specyficzny charakter Prywatnej Szkoły Podstawowej Anglojęzycznej PBIS (mała ilość uczniów i jej międzynarodowość) program profilaktyczno – wychowawczy ma na celu uświadamiać, informować i zapobiegać.

Szkoła ma za zadanie uświadomienie dziecku, że żyje i funkcjonuje ono  w środowisku społecznym, przyrodniczym, geograficznym, historycznym. Jako ośrodek wychowawczy szkoła powinna dostarczyć uczniowi niezbędnych informacji do egzystowania w tych środowiskach oraz umożliwić mu poznanie i zrozumienie procesów w nich zachodzących. Szkoła powinna wspierać swoich uczniów w wierze we własne możliwości i w zakresie jego funkcjonowania w sferze psychicznej i fizycznej.

Zważając na fakt iż dziecko potrzebuje norm postępowania, nauczyciele powinni wskazać dziecku różne społecznie akceptowane wzorce zachowań, właczając zachowania związane z profilaktyką zachorowań na Covid-19 [Załącznik 1, Procedura Bezpieczeństwa PBIS od 1.09.2021 r.], sposoby i możliwości zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

Szkoła jako jedno ze swoich zadań przyjęła wskazanie dziecku sposobów wyznaczania sobie celów  i dążenia do ich realizacji w myśl samodoskonalenia i pracy nad własną postawą i charakterem. Nadrzędnym celem wychowawczym jest kształcenie i wszechstronna edukacja ucznia w różnego rodzaju kręgach tematycznych.

Szkoła ma za zadanie wykształcić i doskonalić w uczniach zachowania ułatwiające im przystosowanie się do życia w społeczeństwie, na wielu różnych płaszczyznach życia.

Zachowania takie mogą wyrażać się poprzez:

 1. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym. 

            • doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z przejawami przemocy – eliminowanie zachowań agresywnych

            • wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo, w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym

            • dążenie do stworzenia modelu „człowieka szczęśliwego” – wszelkie nałogi są zazwyczaj rekompensatą dyskomfortu psychicznego

            • promowanie działań mających na celu dobro i zdrowie publiczne uczniów, nauczycieli i ich rodzin, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministrestwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z zachorowaniami na chorobę Covid-19 [Załącznik 1, Procedura Bezpieczeństwa PBIS od 1.09.2021 r.]

 

 1. Promowanie zdrowego stylu życia. 

            • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Wspomaganie zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez kształcenie umiejętności i nawyków ruchowych (zainteresowanie sportami i czynne uprawianie dowolnej dyscypliny)

            • stwarzanie możliwości udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, organizacji czasu wolnego

            • zapobieganie chorobom i urazom, w tym chorobie Covid-19

            • przestrzeganie zasad zdrowego i higienicznego życia, w tym zachowań polegających na zapobieganiu zachorowaniom na chorobę Covid-19 [Załącznik 1, Procedura Bezpieczeństwa PBIS od 1.09.2021 r.]

            • znajomość zasad zdrowego odżywiania, m.in. pozytywnych skutków, jakie niesie jedzenie owoców, czy picie mleka (załącznik)

            • troska o zdrowie innych i własne

  

 1. Kształtowanie i rozwijanie samodzielności. 

           • rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach, w tym w czasie ogólnoświatowej pandemii Covid-19 [Załącznik 1, Procedura Bezpieczeństwa PBIS od 1.09.2021 r.]

           • doskonalenie technik asertywnych – umiejętność mówienia NIE

           • umiejętność wykorzystania różnego rodzaju wiadomości w procesie nauki

           • rozwiązywanie problemów w sytuacjach znanych i nieznanych

           • podejmowanie zadań związanych z nauka i zabawą

          • umiejętność organizowania własnego czasu pracy i czasu wolnego

 

 1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości. 

           • uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji

           • wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie

 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, szczególnie w warunkach ogólnoświatowej pandemii Covid-19 [Załącznik 1, Procedura Bezpieczeństwa w PBIS od 1.09.2021 r.]

       

 1. Praca nad umiejętnością porozumiewania się. 

           • rozumienie i reagowanie na prośby, polecenia oraz umiejętność wyrażenia odmowy lub protestu

           • zrozumienie informacji słownych, pisanych, graficznych

           • utrzymywanie więzi rodzinnych, koleżeńskich i przyjacielskich

           • kontrolowanie własnego zachowania i jakości kontaktów z innymi, również w trakcie trwania ogólnoświatowej pandemii Covid-19 [Załącznik 1, Procedura Bezpieczeństwa w PBIS od 1.09.2021 r.]

           • udzielanie informacji zwrotnych, pozytywnych i negatywnych

           • kultura wypowiedzi

           • odczytywanie i właściwe reagowanie na różne sygnały

           • pomaganie i dzielenie się z innymi – postawa altruistyczna

 

 1. Kształtowanie i rozwój umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i poleceń. 

           • uruchamianie własnej aktywności

           • podejmowanie zadań o różnym stopniu trudności z różnych dziedzin

           • wywiązywanie się z zadań nauki i obowiązków, np. prace domowe

           • proszenie o pomoc w razie, kiedy zadanie przerasta umiejętności ucznia

           • docieranie do informacji, łączenie i zbieranie materiałów pomocniczych

           • samokontrola i samoocena

 

 1. Umiejętność korzystania ze współczesnych środków audiowizualnych. 

           • świadome dobieranie audycji telewizyjnych i radiowych

           • umiejętność właściwego korzystania z komputera i Internetu

           • umiejętność oddzielenia postaci fikcyjnych od rzeczywistych

           • poczucie dystansu do świata reklam i fikcji

          • zrozumienie zagrożenia wynikającego z długotrwałego oglądania telewizji oraz pracy i zabawy przy komputerze

          • znajomość zagrożeń wynikających z zawieranie znajomości z anonimowymi, nieznajomymi internautami

 

 1. Umiejętność korzystania z dóbr użyteczności publicznej i uświadomienie zagrożeń wynikających z nierozważnego zachowania. 

           • korzystanie z dróg rowerowych, przejść dla pieszych, ze środków komunikacji publicznej (tramwaj/autobus), także w trakcie ogólnoświatowej pandemii Covid-19

           • umiejętność zaprezentowania właściwej postawy w muzeum, teatrze, filharmonii, kinie, a w związku z zagrożeniem związanym z pandemią Covid-19 również w szkole [Załącznik 1, Procedura bezpieczeństwa PBIS od 1.09.2021 r.], w środkach komunikacji miejskiej, w domu i poza nim

           • szacunek dla dóbr i respektowanie wartości pracy innych ludzi

           • zachowanie rozwagi w nawiązywaniu znajomości

           • umiejętne zachowanie się, gdy uczeń jest zaczepiany przez nieznajomych

           • prawidłowe reagowanie w sytuacjach zagrożenia, w tym sytuacji towarzyszącej wzrostowi zachorowalności na chorobę Covid-19 w Polsce i na świecie [Załącznik 1, Procedura Bezpieczeństwa PBIS od 1.09.2021 r.]

           • znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy

           • znajomość służb dbających o zdrowie i bezpieczeństwo oraz najważniejszych numerów alarmowych (policja, straż pożarna, pogotowie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu)

           • pojmowanie sensu regulaminów i zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność ich zastosowania, także w związku z zagrożeniem związanym z zachorowaniami na chorobę Covid-19 w Polsce i na świecie [Załącznik 1, Procedura Bezpieczeństwa PBIS od 1.09.2021 r.]

 

 1. Kształtowanie świadomości ekologicznej. 

           • kształtowanie postaw proekologicznych poprzez udział m.in. w akcjach ekologicznych

           • rozumienie konieczności segregacji śmieci i pojęcia recyclingu

           • rozumienie konieczności oszczędzania energii m.in. w domu, w szkole, na wakacjach

           • rozumienie konieczności ochrony lasów, wód przed zanieczyszczeniami i degradacją

 

 1. Zapobieganie uzależnieniom.

           • rozumienie problemów narkomanii, alkoholizmu

           • znajomość zgubnego wpływu nikotyny na organizm człowieka (palacza czynnego i biernego), m.in. na układ oddechowy, nerwowy.

           • uświadomienie zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych

 

 1. Szczególna dbałość o zdrowie i higienę.           

znajomość profilaktyki i leczenia niektórych chorób – formularz medyczny,

 • znajomość zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, m.in. grypą, szczególnie jej nowymi odmianami, jak np. grypa A/H1N1 oraz chorobą Covid-19

zrozumienie zasad szczególnego dbania o zdrowie i higienę w dobie chorób cywilizacyjnych, w tym grypy oraz choroby Covid-19 [Załącznik 1, Procedura Bezpieczeństwa PBIS od 1.09.2021 r.]

znajomość zasad ochrony przeciwsłonecznej i bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu (ochrona przed poparzeniami słonecznymi i chorobami skóry na skutek promieniowania ultrafioletowego zawartego w promieniowaniu słonecznym poprzez noszenie nakryć głowy (obowiązkowy element stroju od września 2011 r.) i ubrań chroniących skórę podczas zajęć na dworze i wycieczek w słoneczne dni

znajomość profilaktyki raka skóry, grypy i choroby Covid-19 przez propagowanie właściwych zachowań oraz informowanie dzieci o ryzykownych skutkach opalania i zachowań narażających na zachorowanie na grypę i Covid-19 [Załącznik 1, Procedura Bezpieczeństwa w PBIS od 1.09.2021 r.]

 1. Savoir vivre na co dzień. 

     • uświadomienie konieczności poznania i przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz wskazania korzyści, jakie z tego płyną

     • poprawianie relacji społecznych, eliminowanie konfliktów, zachowań aroganckich, wulgarnych i agresywnych

     • wykorzystanie zasad dobrego wychowania w różnych sytuacjach i różnych miejscach, np. w restauracji, na ulicy, w domu, w szkole, w lesie, itp.

 

 1. Uświadamianie pojęć „dobry dotyk”, „zły dotyk”, „potajemny dotyk” oraz uczenie asertywności. 

 • uczenie ostrożności i nieufności w kontaktach z osobami obcymi

 • wskazanie i ilustrowanie plakatami, który dotyk jest „dobry”, „zły” i „potajemny”

 • stworzenie dzieciom możliwości mówienia o przykrych doświadczeniach bez lęku

 • rozpoznawanie zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych w kontaktach ze znajomymi i nieznajomymi

 • nauczanie bezpiecznego zachowania w sytuacji zagrożenia

 • przekonanie uczniów, że nie są odpowiedzialni za niewłaściwe zachowania dorosłych, budzące ich sprzeciw (zdobycie wiedzy o ty, gdzie szukać pomocy, poza rodziną)  

    

 1. Sposób realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego.

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:

 1. Zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów, realizacji ścieżek edukacyjnych, a także na wycieczkach, spotkaniach oraz imprezach okolicznościowych. 

 2. Zajęć pozalekcyjnych z dziećmi mających na celu:        

możliwość rozwijania przez uczniów własnych zainteresowań

rozwiązywanie problemów oraz radzenie sobie z przejawami przemocy

umiejętność otwartego wyrażania myśli, uczuć i przekonań. 

 1. Poświęcania szczególnej uwagi wychowawcy na wzmocnienie poczucia  własnej wartości ucznia poprzez:

        • okazanie zainteresowania każdemu uczniowi

        • badanie środowiska domowego oraz indywidualne rozmowy z rodzicami lub  opiekunami

        • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych poruszanych przez uczniów

        • wspólne opracowywanie metod postępowania w sytuacjach konfliktowych

        • dzielenie się z rodzicami pozytywnymi uwagami o dziecku 

 1. Pedagogizacji rodziców w ramach:

         • zebrań ogólnych,

         • spotkań z wychowawcami

korespondencji z rodzicami oraz różnymi członkami społeczności szkolnej i pozaszkolnej

 

 1. Dodatkowe formy realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego – specyfika Prywatnej Szkoły Podstawowej Anglojęzycznej Poznań British International School.

Szkoła organizuje różnego typu uroczystości związane ze świętami narodowymi poszczególnych uczniów, koncentrując się przy tym na przybliżeniu pozostałym wychowankom kultury i specyfiki danej narodowości. Oczywiste stało się dla naszych podopiecznych poznawanie kultury kraju, w którym obecnie przebywają i zdobywają wiedzę, również na temat naszej tradycji i obyczajów.

 1. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia szkoła przygotowuje przedstawienie, w którym dzieci prezentują zdobyte umiejętności recytowania, śpiewania oraz umiejętności taneczne i rytmiczne.

 2. W okresie Święta Zmarłych, znanych przez naszych uczniów również jako Halloween, przedstawiamy uczniom różnice w tradycjach i kulturach innych narodowości, wyjaśniając im skąd pochodzą i na czym polegają historie i tradycje świata, wykorzystując do tego wiedzę naszych uczniów, ich rodziców oraz pomoce filmowe, historyczne i książki.

 3. Początek każdego nowego roku uczniowie Prywatnej Szoły Podstawowej Anglojęzycznej Poznań British International School organizują zabawę noworoczną z poczęstunkiem, grami i tańcem.

 4. Aby pokazać naszym uczniom postawy zachowania moralnego i godnego człowieka kulturalnego, pokazać na czym powinna polegać zabawa połączona ze zdrową rywalizacją, i ile przyjemności może dostarczyć prowadzenie zdrowego trybu życia i uprawianie sportu, nasza szkoła organizuje Szkolny Dzień Sportu połączony z piknikiem, w którym uczestniczą uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami. Staramy się w ten sposób pokazać naszym uczniom iż działanie zespołowe, umiejętność komunikacji i porozumiewania się są nieodłącznym elementem w życiu człowieka. Uczniowie mają także okazje zobaczyć postawę i zdobyć wzorce pozytywnych zachowań obserwując własnych rodziców uczestniczących w zabawach i rywalizujących ze sobą. Dostarcza to młodym ludziom informacji takich, jak zachowanie się w sytuacji sukcesu, ale i porażki. Poza tym nawiązują oni kontakty z rodzicami i nauczycielami, które można określić przyjacielskimi. Sądzimy iż tego typu uroczystości i czas spędzony z naszymi podopiecznymi jest dowodem na to, że szkoła uczy nie tylko poprzez pracę z podręcznikiem, lecz także uczy zachowań w realnym świecie.

 5. Co roku szkoła organizuje różnego rodzaju akcje i konkursy, w których uczniowie mogą zaprezentować swoje mocne strony. Poszerzają, dzięki temu, również swoją wiedzę o świecie oraz uczą się rywalizować za sobą.

 6. Oprócz różnych uroczystości, szkoła pomaga uczniom osiągnąć pewne cele w inny sposób, np. poprzez noszenie mundurka szkolnego, dzięki któremu uczniowie mają poczucie przynależności i odrębności szkoły.

 7. Inną formą jest system domów stosowany w naszej szkole, która uczy naszych podopiecznych zdrowej rywalizacji i poczucia wspólnoty.

 8. Szkoła ma również kontakt ze środowiskiem lokalnym, dzięki któremu realizuje program profilaktyczno – wychowawczy. Realizacja ta dotyczy zarówno aspektów teoretycznych, jak i praktycznych.

 9. System nagród i kar, jako element programu profilaktyczno – wychowawczego. 

W toku edukacji i procesie wychowawczym istotne oraz konieczne jest stosowanie motywacji ucznia w dążeniu do osiągania przez niego lepszych wyników.

W tym celu wprowadza się różne formy nagradzania. Należą do nich między innymi słowne wyróżnienia ucznia w obecności klasy lub innego nauczyciela. Poza tym uczeń może zostać nagrodzony w formie pisemnej w dzienniczku ucznia, do którego wgląd mają rodzice.

Stosuje się również takie metody jak wyróżnienie przyznane uczniowi przez Dyrektora lub przesłanie do rodziców ucznia listu od dyrekcji, informującego o niezwykłych walorach pracy dziecka, jego pozytywnej postawy wobec innych uczniów lub też o jego sumienności i pracowitości.

Wprowadziliśmy także system nagradzania uczniów dyplomem i pucharem. System ten oparty jest na wynikach ucznia w nauce oraz na podstawie jego zachowania w szkole i wobec innych dzieci. Rozdanie dyplomów i pucharów odbywa się co 2 tygodnie, z tym, że puchar uczniowie przekazują sobie, natomiast dyplomy pozostają ich własnością. Od czasu wprowadzenia tego rodzaju nagród zauważyliśmy iż uczniowie z niecierpliwością oczekują terminu ogłoszenia wyników, w których wyróżnia się 4 uczniów. Ponieważ system ten budzi w uczniach pozytywne emocje i zdrową rywalizację mamy zamiar kontynuować ten sposób ich wynagradzania. Decyzje komu i za jakie zasługi przyznaje się puchary oraz dyplomy ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Dyrektorem.

Obok systemu nagradzania ważną rolę pełni system korygowania niepożądanych zachowań uczniów. Z uczniem, który łamie zasady zachowania nauczyciele i opiekunowie klasy prowadzą rozmowy, mające na celu wyjaśnienie przyczyny tegoż zachowania oraz wyjaśnienie uczniowi, na czym polega popełniany błąd. Stosuje się do tego formę pouczenia, upomnienia w indywidualnej rozmowie z uczniem, słownego upomnienia wobec klasy lub poprzez wpis do dzienniczka ucznia. Szkoła prowadzi także formę stosowania kar w porozumieniu z rodzicami, podczas których zobowiązuje się ucznia do wykonania określonej pracy na rzecz szkoły, zawieszenie ucznia w jego prawach do udziału w zajęciach szkolnych lub zajęciach dodatkowych, związanych ze sportem lub wydarzeniami kulturalnymi.

 

 1. Uwagi końcowe.

W wyniku zastosowania programu profilaktyczno – wychowawczego zakłada się, że uczniowie posiądą wiedzę na temat uzależnień i ich negatywnych skutków. Poza tym uczniowie będą chętniej i aktywniej uczestniczyć w promocji zdrowego stylu życia oraz zaczną dostrzegać swoje mocne strony. Zakłada się również iż uczniowie będą chętniej postępować zgodnie z zasadami dobrego zachowania w różnych sytuacjach i w różnych miejscach oraz zaczną świadomie dbać, nie tylko o siebie, ale również innych i środowisko naturalne.

 

Poniżej znajdują się ważniejsze adresy i linki:

http://www.brpd.gov.pl

http://www.cmpp.edu.pl

http://www.pyrek.pl

http://www.pyrek.pl

http://wielkopolska.policja.pl

http://www.niebieskalinia.info

http://www.helpline.org.pl

http://www.ore.edu.pl

www.116111.pl

www.nspcc.org.uk

http://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/edukacja

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://gis.gov.pl

https://e-bug.eu

https://pbis.edu.pl/pl/procedura-bezpieczenstwa/