WYTYCZNE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2022 r.

Egzaminu Ósmoklasisty w PBIS

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

 

  1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
   z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

   W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, jeśli to możliwe, w szkole nie ma zajęć edukacyjnych dla innych uczniów .

  1. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

    

   Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

   Przybory zapasowe zapewnione przez szkołę są zdezynfekowane.

   Uczniowie z dostosowaniami mogą korzystać z komputerów ze słownikami dwujęzycznymi.

   Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą o pojemności do 1l.

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

Przy wejściu do szkoły należy znajdują się informacje :

1) dotyczące objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) zawierające numery telefonów do służb medycznych

5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).

 

Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2 są dostępne na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/koronawirus.

 

  1. Przy wejściu do szkoły należy dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

    

  2. Płyn do dezynfekcji rąk jest też dostępny w sali egzaminacyjnej.

   Obok płynu należy jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

  1. Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

    

  2. Plan sali egzaminacyjnej stanowi załącznik do niniejszej Procedury i będzie załącznikiem do protokołu zbiorczego egzaminu dla OKE.
  1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu
   od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni
   do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
  1. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając
   o zapewnienie komfortu zdających.
  1. Dla każdego zdającego jest zapewnione miejsce w szatni, gdzie będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste .
  1. Zapewniona jest dezynfekcja toalet.
  1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
  1. Codziennych prac porządkowych są monitorowane ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
  1. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed
   i po każdym egzaminie.
  1. Dezynfekowane są również odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu.
  2. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegane są zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  1. W pomieszczeniu obok szatni znajduje się izolatka (wyposażona m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), gdzie będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

  1. Członkowie zespołów nadzorujących przechodzą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
  1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
  1. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
  1. Członkowie zespołu nadzorującego mogą w rękawiczkach odbierać arkusze
   od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
  1. Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący poinformuje zdających
   o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

   

 2. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 3. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.

   

  1. Uczniowie zbierają się przed szkołą w godzinach 8.45-8.50. Uczniowie stoją w wyznaczonych miejscach, a następnie są skierowani do szatni i do sali egzaminacyjnej.
  2. Zdający opuszczają salę egzaminacyjną zgodnie z czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. Po egzaminie schodzą z nauczycielem-członkiem zespołu egzaminacyjnego do sztni i na zewnątrz budynku.

    

    

 

Sekcja 5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób .

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu
  lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację
  o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję
  o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

W sytuacji odizolowania zdającego Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

Plik Wielkość pliku
pdf WYTYCZNE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022 98 KB